205 jobs - 12 added today
96669 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me newest jobs similar to this one
5 months ago
Blue Octopus
Salary: £16,880 – £17,000 per annum
Location: Deeside
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

 

They are now looking for a Trainee Recruitment Administrator to provide professional and efficient administration support to their Human Resources function.

 

As their Trainee Recruitment Administrator, you will deal with telephone calls and emails for the HR team and provide full administrative support throughout the recruitment process.  This will include arranging interviews, booking rooms and refreshments.

 

This is an extremely varied role and perfect for someone who is looking to start a career in recruitment!

 

All that they ask is that you hold 5 GCSE’s at grade C or above to include Maths and English and have previous experience of working in an administrative environment. They’d also like you to have exceptional communication skills, be highly organised, able to manage multiple priorities and be competent in the use of IT such as email, Word and Excel.

 

Experience of working in a recruitment environment would be a distinct advantage, however this is by no means essential.

 

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

 

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

 

Closing Date: 14/08/2018

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Gweinyddydd Recriwtio Dan Hyfforddiant

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £16,880 – £17,000 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

 

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

 

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn dymuno penodi Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant i ddarparu cymorth gweinyddol effeithlon a phroffesiynol i’n hadran Adnoddau Dynol.

 

Fel ein Gweinyddydd Recriwtio dan Hyfforddiant, byddwch yn ateb galwadau ffôn a negeseuon e-bost y Tîm Adnoddau Dynol ac yn rhoi cymorth gweinyddol lawn trwy gydol y broses recriwtio.  Bydd hyn yn cynnwys trefnu cyfweliadau, ac archebu ystafelloedd a lluniaeth.

 

Dyma swydd hynod amrywiol sy’n ddelfrydol i rywun sydd eisiau dechrau gyrfa ym myd recriwtio. 

 

Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw bod gennych 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, a phrofiad o weithio mewn amgylchedd gweinyddol.  Hoffem hefyd petai gennych sgiliau cyfathrebu a threfnu ardderchog, yn gallu rheoli sawl blaenoriaeth yr un pryd, ac yn gallu defnyddio TG, megis negeseuon e-bost, Word ac Excel.

 

Byddai’n fantais sylweddol petai gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd recriwtio, ond nid yw hynny’n hanfodol.

 

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

 

Dyddiad Cau: 14/08/2018

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 


Email me newest jobs similar to this one

  Back to the top