240 jobs - 0 added today
96823 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
8 months ago
Blue Octopus
Salary: £18,002 - £19,256 per annum
Location: Deeside
Job type: Contract
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs, Office Assistant Jobs, Receptionist Jobs

Our client is looking for a Receptionist to join their Hair and Beauty department on a casual, hourly paid basis. This role requires cross-site working between their Deeside and Yale campus.

 

Showing initiative in the planning and organisation of allocated tasks, you will contribute towards the co-ordination of reception/administration services and provide an effective and efficient customer service.  Producing records of commercial takings, you will receive and assist visitors and clients and respond to internal and external telephone enquiries.

 

So if you hold a professionally relevant qualification at Level 2 as a minimum and have exceptional organisational skills, then they want to hear from you. They also ask that you have well developed ICT skills and have an appreciation of the importance of good teamwork, along with the confidence to know when to use your own initiative.

 

If you have experience of working in the Hair and Beauty sector then this would be a distinct advantage, however this is by no means essential.

 

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

 

In return for your hard work and dedication they can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

 

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

 

About our client

 

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

 

Closing Date: 20/09/2018

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Derbynnydd - Gwallt a Harddwch

Glannau Dyfrdwy / Wrecsam

£18,002 - £19,256 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd achlysurol, a delir fesul awr

 

Rydym yn chwilio am Dderbynnydd yma yng Ngholeg Cambria i ymuno â’n Hadran Gwallt a Harddwch mewn swydd achlysurol sy’n cael ei thalu fesul awr.  Bydd gofyn i chi weithio ar ein safleoedd yn Iâl a Glannau Dyfrdwy.

 

Gan ddangos mentergarwch wrth gynllunio a threfnu tasgau a ddynodwyd i chi, byddwch yn cyfrannu at gydlynu gwasanaethau derbynfa / gweinyddol ac yn darparu gwasaneth effeithiol ac effeithlon i gwsmeriaid.  Byddwch yn creu cofnodion derbyniadau ariannol masnachol ac yn croesawu ac yn cynorthwyo ymwelwyr a chleientiaid a byddwch yn ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol dros y ffôn.

 

Felly, os oes gennych chi gymhwyster lefel 2 perthnasol, ynghyd â sgiliau trefnu rhagorol, hoffem gael clywed gennych chi.  Rydym yn gofyn bod gennych chi sgiliau TGCh da hefyd a’ch bod yn deall pwysigrwydd gwaith tîm da, yn ogystal â’r hyder i wybod pryd i weithredu ar eich liwt eich hun.

 

Byddai profiad o weithio yn y sector Gwallt a Harddwch yn fantais bendant, ond nid yw hynny’n hafodol mewn unrhyw fodd.

 

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau gyda’r nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwrwydd a llawer mwy!

 

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.   

 

Amdanom Ni

 

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

 

Dyddiad Cau: 20/09/2018

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top