269 jobs - 0 added today
96387 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me newest jobs similar to this one
10 months ago
Blue Octopus
Salary: Salary £18,002 - £19,256 per annum
Location: Deeside
Job type: Contract
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs, Data Entry Jobs

12-month Fixed Term Contract, Full Time

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Joining them at their Deeside campus, they require a confident and efficient Admissions Assistant to provide cover for a staff member’s maternity leave.

You will process application forms within designated timescales, maintain admissions records and will respond appropriately to enquiries via telephone calls, texts and emails. The role also requires someone who can book appointments for interviews and accurately log the follow up whilst updating course profiles and equipment lists where necessary.

With a minimum of 4 GCSEs (or equivalent) including Maths and English at grade C or above, you will possess an NVQ Level 3 Business Administration or equivalent and a Customer Service Level 2 qualification. You will have recent administrative experience in a busy office environment which will have included extensive accurate data entry into a Management Information System.

Competent in the use of MS Office and Google docs, you will also have experience of using office equipment including telephone system, document scanning and data management devices.

Previous experience in an education or training environment would be advantageous.

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 19/09/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Derbyniadau 

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £18,002 - £19,256 y flwyddyn yn dibynnu ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol 12 mis, Llawn Amser

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar ragor na 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym angen Cymhorthydd Derbyniadau hyderus ac effeithiol i ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy yn ystod absenoldeb mamolaeth aelod o staff.

Byddwch yn prosesu ffurflenni cais o fewn y terfynau amser a nodwyd, cadw cofnodion derbyniadau ac yn ymateb yn briodol i ymholiadau ffôn, negeseuon testun ac e-bost.  Mae’r swydd yn gofyn am unigolyn a fydd yn gallu trefnu apwyntiadau ar gyfer cyfweliadau a chofnodi’r dilyniant i hynny.  Byddwch yn diweddaru proffiliau cyrsiau a rhestri offer yn ôl y galw, hefyd.

Gydag o leiaf 4 TGAU (neu gymwysterau cyfwerth), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg gradd C neu’n uwch, bydd gennych hefyd NVQ Level 3 Gweinyddu Busnes neu gymhwyster cyfwerth, a chymhwyster Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2.  Bydd gennych brofiad diweddar o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur, gan gynnwys mewnosod llawer o ddata yn gywir i system gwybodaeth reoli.

Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a Google docs, yn ogystal ag offer swyddfa,

gan gynnwys system ffôn a dyfeisiau sganio dogfennau a rheoli data.

Byddai profiad o weithio ym myd addysg neu hyfforddiant yn fantais.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol.

Gofynnir am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 19/09/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

 


Email me newest jobs similar to this one

  Back to the top