197 jobs - 7 added today
96862 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
2 months ago
Blue Octopus
Salary: £18,812 - £20,123 per annum
Location: Ruthin
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs

Our client now has an exciting opportunity for an experienced Administrator to join their team at their Llysfasi site, on a permanent full time basis.

Providing administrative support as required in the college, you will be responsible for; word processing and typing, maintaining clerical records, completing forms, data copying, storage and filing, responding to enquiries, telephone calls and emails, processing incoming and outgoing mail, booking appointments and diary maintenance. Due to the nature of the events that happen on the Llysfasi site, there will be a requirement for the successful candidate to be flexible as you may be required to work weekends, to assist with the events.

This role demands an individual who holds an NVQ Level 3 in Business Administration (or equivalent) and who has recent administrative experience in a busy office environment. They’d like you to be proficient in Microsoft Office and Google applications. You should also be comfortable working with office equipment such as telephone systems, document scanning and data management devices.

The ability to speak fluent Welsh is an essential requirement of this role.

In return for your hard work and dedication they can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

About our client

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 09/04/2019

Please be aware that our client reserves the right to close any vacancy earlier then the listed date if they have received a high level of applications. They would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Gweinyddydd
Llysfasi
Cyflog £18,812 - £20,123 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i Weinyddydd profiadol ymuno â’n tîm ar ein safle Llysfasi mewn swydd lawn amser, barhaol.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol yn ôl yr angen yn y coleg, byddwch yn gyfrifol am; brosesu geiriau a theipio, cynnal cofnodion clerigol, llenwi ffurflenni, copïo data, storio a ffeilio, ymateb i ymholiadau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost, prosesu post sy’n cyrraedd a gadael, trefnu apwyntiadau a chadw dyddiaduron. Oherwydd natur y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar safle Llysfasi, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyblyg gan y gallai fod gofyn i chi weithio ar benwythnosau i gynorthwyo â digwyddiadau.

Ar gyfer y swydd hon, mae gofyn am unigolyn sydd â NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddiaeth Busnes (neu gymhwyster cyfwerth), a phrofiad gweinyddol diweddar mewn swyddfa brysur. Byddem yn hoffi petaech yn hyddysg mewn rhaglenni Microsoft Office a Google. Dylech fod yn hyderus wrth ddefnyddio cyfarpar swyddfa fel systemau ffôn, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 09/04/2019

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.  

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top