209 jobs - 0 added today
96871 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
2 months ago
Blue Octopus
Salary: £18,002 - £19,256 per annum
Location: Deeside
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs

Our client is now looking for an Administrator to join them at their Deeside campus to support the External Funding and Employer Engagement teams.

 

Providing administrative support, you will be responsible for; word processing and typing, maintaining project records, completing forms, data copying, storage and filing, responding to enquiries, telephone calls and emails, processing incoming and outgoing mail, booking appointments and diary maintenance. You will also be involved in event planning, marketing administration and liaising with the team and businesses to post apprentice job adverts.

 

This role demands an individual who holds an NVQ Level 2 in Business Administration (or equivalent) and who has recent administrative experience in a busy office environment. They’d like you to be proficient in Microsoft Office applications such as; Word, Excel, Access, Outlook and PowerPoint and be comfortable working with office equipment such as telephone systems, document scanning and data management devices.

 

Those who are familiar with and have experience of specialist IT packages will be advantageous, as will those who have worked in an education or training environment.

 

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

 

In return for your hard work and dedication they can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

 

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

 

About our client

 

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

 

Closing Date: 10/04/19

 

Please be aware that our client reserves the right to close any vacancy earlier then the listed date if they have received a high level of applications. They would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Gweinyddydd
Glannau Dyfrdwy
£18,002 - £19,256 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Weinyddydd i ymuno â ni ar ein safle Glannau Dyfrdwy i gynorthwyo’r timau Cyllid Allanol ac Ymgysylltu â Chyflogwyr.

 

Gan ddarparu cymorth gweinyddol, byddwch yn gyfrifol am; brosesu geiriau a theipio, cynnal cofnodion prosiectau, llenwi ffurflenni, copïo data, storio a ffeilio, ymateb i ymholiadau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost, prosesu post sy’n cyrraedd a gadael, trefnu apwyntiadau a chadw dyddiaduron. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn cynllunio digwyddiadau, gweinyddu marchnata, ac yn cysylltu â’r tîm a busnesau i hysbysebu swyddi prentisiaid.

 

Ar gyfer y swydd hon, mae gofyn am unigolyn sydd â NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes (neu gymhwyster cyfwerth), a phrofiad gweinyddol diweddar mewn swyddfa brysur. Hoffem petaech yn hyderus yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office fel; Word, Excel, Access, Outlook a PowerPoint, a chyfarpar swyddfa fel systemau ffonau, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.

 

Byddai’n fanteisiol petaech yn gyfarwydd â phecynnau TG arbenigol a chyda profiad o’u defnyddio, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

 

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

 

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

 

Amdanom Ni

 

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

 

Dyddiad Cau: 10/04/19

 

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.   

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top