209 jobs - 0 added today
96871 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
3 months ago
Blue Octopus
Salary: £18,002 - £19,259 pro rata, per annum
Location: Deeside
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs

Permanent, Part time, 18.5 hours per week (Job Share)

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking for an experienced Administrator to join them at their Deeside campus, working within the External Funding team. The role is part of a job share, working 18.5 hours per week over 2 ½ days (Wednesday pm, Thursday all day, Friday all day).

Within the role, you will provide administrative support to management staff and to departmental activities and objectives.  Required to complete a range of office-related duties to collaborate with colleagues to ensure coordination of the administrative support service within the department on a day-to-day basis.

Working flexibly and as part of a team, you will organise and administer financial transactions and contribute to, maintain, and develop appropriate office administration and information systems.  You will support internal and external customers as appropriate and liaise with college staff and external organisations regarding appropriate matters relating to the business area.

If you hold or would be willing to work towards an NVQ Level 3 / Diploma (or equivalent) in Business Administration and have recent administrative experience in a busy office environment, then they would love to hear from you! Able to work well as part of a wider team, you will have excellent communication and time management skills and be able to plan and manage own workload.

Pro-active and self-motivated, you will hold a Level 2 Customer Service qualification and have experience of administering procedures or processes within an organisation. You will have well developed ICT skills including MS Office, Windows and Google Docs, and take personal responsibility for delivering quality work.

Experience of working to complex staffing rotas including team and reception rotas would be an advantage.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

Closing Date: 25/03/2019

Please be aware that our client reserves the right to close any vacancy earlier then the listed date if they have received a high level of applications. They would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Gweinyddydd
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £18,002- £19,259 pro rata y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Rhan-amser 18.5 awr yr wythnos (Rhannu Swydd)

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am weinyddydd profiadol i ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ac i weithio yn y tîm Ariannu Allanol.  Swydd wedi’i rhannu 18.5 awr yr wythnos, dros dau ddiwrnod a hanner ydi hon, gan weithio ar brynhawn dydd Mercher a thrwy’r dydd ar ddydd Iau a dydd Gwener).

Yn y swydd hon mi fyddwch yn darparu cymorth gweinyddol i staff rheoli a chydag amcanion a  gweithgarwch yr adran.  Bydd gofyn i chi gyflawni nifer o ddyletswyddau gwaith swyddfa gyda’ch cydweithwyr i sicrhau bod y gwasanaeth gweinyddu yn cael ei gydlynu o ddydd i ddydd.

Gan weithio’n hyblyg fel aelod o dîm, byddwch yn trefnu ac yn gweinyddu trafodion ariannol ac yn cyfrannu at gynnal a chadw, a datblygu systemau gweinyddu a gwybodaeth addas y swyddfa.  Byddwch yn cynorthwyo cwsmeriaid mewnol ac allanol fel sy’n briodol ac yn cysylltu â staff y coleg a sefydliadau allanol ynglŷn â materion perthnasol i’r maes busnes.

Os oes gennych NVQ Lefel 3 / Diploma (neu gymhwyster cyfwerth) mewn Gweinyddu Busnes, neu fod yn fodlon gweithio at hynny, ac os oes gennych brofiad o weithio mewn swyddfa brysur, yna hoffem gael clywed gennych chi!  Gyda’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm mwy, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rheoli amser ardderchog yn ogystal â gallu cynllunio a rheoli eich llwyth gwaith eich hun.

Yn rhagweithiol ac yn hunan-gymhellol, bydd gennych chi gymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid a phrofiad o weithdrefnau neu brosesau gweinyddu mewn sefydliad.  Bydd gennych chi sgiliau TGCh da, gan gynnwys MS Office, Windows a Google Docs, a byddwch yn gallu bod yn gyfrifol yn bersonol am gyflwyno gwaith safon uchel.

Byddai’n fanteisiol pe bai gennych chi brofiad o weithio yn ôl trefn rota staffio gymhleth ac yn ôl trefn rota derbynfa.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Dyddiad Cau: 25/03/2019

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.  

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

Here are some similar jobs for you to consider...


24 days ago
only 3 days until close
Pensions Administrator
Liverpool
£15k - £20k
24 days ago
only 4 days until close
Administrator
Chester
£15k - £20k
24 days ago
only 4 days until close
Administrator Assistant
Altrincham
£15k - £20k
23 days ago
only 5 days until close

Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top