162 jobs - 0 added today
96695 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
12 months ago
Blue Octopus
Salary: £18,002 - £19,256 per annum
Location: Deeside
Job type: Contract
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs

12 Month Fixed Term Contract

 

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

 

They are now looking for an experienced Administrator to join them at their Deeside Campus on a 12 month fixed term contract.

 

Within the role, you will respond appropriately to enquiries, telephone calls and emails, and take responsibility for all team event bookings and internal admin support. You will also maintain clerical records, complete forms and be required to process incoming and outgoing mail. As their Administrator, you will also be involved in event planning, liaising with the team and businesses to post apprentice job adverts and for producing reports for projects.

 

If you hold an NVQ Level 2 (or equivalent) in Business Administration and have recent administrative experience in a busy office environment, then they would love to hear from you! They’d like you to be comfortable using a variety of office equipment including a telephone system, document scanning and data management devices, and be experienced in Microsoft Office to include Word, Excel, Access, Outlook and PowerPoint. Able to communicate with others confidently and assertively, both orally and in writing, you will have a degree of tenacity in order to complete tasks on time and to standard and be able to handle confidential information.

 

Experience in an education or training environment would be beneficial, as would experience of coordinating the activities of other administrative staff.

 

The ability to speak fluent Welsh is highly desirable.

 

Closing Date: 20/02/2018

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Gweinyddydd

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £18,002 - £19,256 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol 12 Mis

 

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

 

Rydym yn chwilio am weinyddydd profiadol i ymuno â ni ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy am gontract cyfnod penodol 12 mis.

 

Yn y swydd hon, byddwch yn ymateb i ymholiadau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost yn briodol,  a bod yn gyfrifol am yr holl archebion digwyddiadau tîm a chymorth gweinyddol mewnol. Byddwch hefyd yn cynnal cofnodion clerigol a chwblhau ffurflenni. Bydd gofyn ichi hefyd brosesu’r post sy’n cyrraedd ac sy’n gadael. Fel ein gweinyddydd, byddwch yn cymryd rhan mewn cynllunio digwyddiadau, gan ymgysylltu â’r tîm a busnesau ynglŷn â hysbysebu am brentisiaid ac am gynhyrchu adroddiadau ar gyfer prosiectau.  

 

Cysylltwch â ni os oes gennych gymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gyfwerth) mewn Gweinyddiaeth Busnes ac os oes gennych brofiad gweinyddu diweddar  mewn amgylchedd swyddfa brysur. Hoffem petaech yn hyderus yn defnyddio gwahanol  gyfarpar swyddfa, gan gynnwys system ffôn, sganio dogfennau ac offer rheoli data. Yn ogystal â hyn, hoffem petai gennych brofiad o ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office gan gynnwys Word, Excel, Access, Outlook a PowerPoint. Byddwch yn gallu cyfathrebu ag eraill yn hyderus ac yn bendant wrth ysgrifennu ac ar lafar. Byddwch hefyd yn gallu dyfalbarhau er mwyn cwblhau tasgau i safon ac ar amser, ac yn gallu trin gwybodaeth gyfrinachol. 

 

Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant, yn ogystal â phrofiad o gydlynu gweithgareddau staff gweinyddol eraill.

 

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Dyddiad Cau: 20/02/2018

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top