280 jobs - 0 added today
96578 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me newest jobs similar to this one
11 months ago
Blue Octopus
Salary: Salary £18,002 - £19,256 per annum
Location: Chester
Job type: Contract
Contact: Blue Octopus Team
Category: Admin Jobs, Customer Service Jobs

Fixed Term for 12 months 

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Based at Airbus, Broughton, you will provide invaluable administrative support to our client’s onsite training team and Airbus Early Careers Team; completing a range of office related duties to ensure an effective administrative support service on a day-to-day basis.

Providing excellent customer service at all times, you will maintain appropriate office administration and information systems whilst producing and distributing management information in relation to the Airbus Early Careers Educational Programme and to meet Welsh Assembly requirements.

Providing support on key software packages and systems including SAP and Microsoft Office, you will undertake process purchase orders and arrange meetings and facilities as and when required. Assisting with departmental activities such as the provision of notes and confidential information and undertake administration processes in relation to training requests and bookings.

You will also develop visual management systems for the College’s Learning Staff and Early Careers Teams to drive continuous improvement and collaborative working.

As their Administrator, you will also support Airbus education liaison activities facilitating both onsite and off-site activities with key schools and educational partners. This may also include occasional off-site activities both within and outside of standard working hours.

Highly pro-active and flexible in your approach, you will hold an NVQ Level 3 in Business Administration or equivalent and have proven experience of working in a busy office environment. A self-starter who can multi-task and work across a variety of teams, you will be fully computer literate using Microsoft and Google Platforms and be competent in Excel to include database creation, pivot tables and production of charts.

They would also like you to have a Level 2 qualification in Customer Service and have experience of working with confidential information. The ability to speak fluent Welsh is desirable for this post.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 11/12/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Gweinyddydd

Brychdyn

Cyflog - £18,002 - £19,256 y flwyddyn

Swydd Cyfnod Penodol 12 mis

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Byddwch yn gweithio ar safle Airbus ym Mrychdyn ac yn darparu cymorth gweinyddol gwerthfawr i gynorthwyo’r Tîm Hyfforddi Coleg Cambria ar y safle a Thîm Gyrfaoedd Cynnar Airbus, gan gyflawni nifer o ddyletswyddau swyddfa i sicrhau gwasanaeth cymorth gweinyddol effeithiol o ddydd i ddydd.

Gan ddarparu gwasanaethau ardderchog i gwsmeriaid bob amser, byddwch yn cynnal systemau gwybodaeth a gweinyddu priodol wrth gynhyrchu a dosbarthu gwybodaeth reoli sy’n gysylltiedig â Rhaglen Addysgol Gyrfaoedd Cynnar Airbus ac i fodloni gofynion Cynulliad Cymru.

Byddwch yn cynorthwyo gyda rhaglenni cyfrifiadurol a systemau meddalwedd allweddol, gan gynnwys SAP a Microsoft Office, yn ymgymryd â phrosesau archebion prynu ac yn trefnu cyfarfodydd a chyfleusterau yn y galw.  Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda gweithgareddau’r adran, fel darparu nodiadau a gwybodaeth gyfrinachol a chynnal prosesau gweinyddu ar gyfer ceisiadau hyfforddiant ac archebion.

Byddwch yn creu systemau rheoli gweledol ar gyfer Staff Dysgu Coleg Cambria a’r Timau Gyrfaoedd Cynnar i hybu gwella’n barhaus a chydweithio.

Fel ein Gweinyddwr, byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda gweithgareddau cyswllt addysg Airbus, gan hwyluso gweithgareddau ar y safle ac oddi arno gydag ysgolion allweddol a phartneriaid addysgol.  O bryd i’w gilydd, efallai bydd hyn yn cynnwys gweithgareddau o fewn a’r tu allan i oriau gwaith safonol hefyd.

Gydag ymagwedd hynod ragweithiol a hyblyg, bydd gennych NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu gymhwyster cyfwerth a bydd gennych brofiad y gallwch ei ddangos o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur.  Byddwch yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun, aml-dasgio a gweithio gyda gwahanol dimau.  Byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiaduron a rhaglenni Microsoft a Google, gan gynnwys Excel i greu cronfeydd data, tablau colyn a siartiau.

Byddem yn dymuno bod gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid hefyd a phrofiad o weithio gyda gwybodaeth gyfrinachol.  Byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 11/12/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

Here are some similar jobs for you to consider...


28 days ago
only 0 hours until close
26 days ago
only 1 day until close
Accounts Administrator
Chesterfield
Any
26 days ago
only 1 day until close
7 days ago
only 21 days until close
Warranty Administrator
Chester
£20k - £25k

Email me newest jobs similar to this one

  Back to the top